hlavicka
obsah_hore

Pravidlá malého futbalu SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

Schválené pravidlá malého futbalu výborom ligy malého fubalu (LIMFU) Zvolen 28.08.2017

Upravené 21.03.2018 zmenami v zápise zo zasadnutia z 21.03.2018
Upravené 01.08.2018 zmenami v zápise zo zasadnutia z 01.08.20181. Hracia plocha

1.1. Povrch hracej plochy

 1. Povrch hracej plochy musí byť hladký, rovný a nedrsný (neabrazívny).
 2. Pre zápasy je dovolené použitie prírodného trávnika, umelého trávnika, asfaltu, asfaltobetónu, dreveného (parkety), alebo umelého povrchu.

1.2. Rozmery hracej plochy

 1. Dĺžka hracej plochy musí byť väčšia ako jej šírka.
 2. Oficiálne rozmery ihrísk sú šírka hracej plochy 22 až 28 metrov a dĺžka hracej plochy 46 až 54 metrov. 
 3. Pre ligu malého futbalu je šírka hracej plochy 26 metrov a dĺžka hracej plochy 46 metrov.

1.3. Vyznačenie hracej plochy

 1. Hracia plocha musí byť vyznačená zreteľnými neprerušovanými čiarami.
 2. Čiary sú súčasťou územia, ktoré ohraničujú.
 3. Čiary musia byť zreteľne odlíšiteľné od farby hracej plochy.
 4. Všetky čiary majú šírku 8 cm. Najmenšia šírka čiar je 5 cm.
 5. Dve dlhšie čiary ohraničujúce hraciu plochu sa nazývajú postrannými čiarami.
 6. Dve kratšie čiary sa nazývajú bránkovými čiarami.
 7. Hracia plocha je rozdelená na dve rovnaké polovice stredovou čiarou, ktorá spája stredy dvoch postranných čiar.
 8. Uprostred stredovej čiary sa vyznačí stredová značka a z nej stredový kruh s polomerom 3 m.
 9. Od každej značky kopu z rohu vo vzdialenosti 5m je na postrannej i bránkovej čiare vyznačená pomocná čiara hrúbky 8 cm smerom von z hracej plochy.

1.4. Územie pre striedanie hráčov

 1. Územia pre striedanie hráčov sú umiestnené na tej istej strane hracej plochy, kde sú umiestnené lavičky náhradníkov, priamo pred nimi.
 2. Striedanie hráčov je možné len v tomto území.
 3. Územia pre striedanie hráčov sú vyznačené na každej strane kolmicou na postrannú čiaru, 8 cm hrubou a 80 cm dlhou, tak, že 40 cm je vyznačených do hracej plochy a 40 cm mimo hraciu plochu.
 4. Územia pre striedanie hráčov sú umiestnené vo vzdialenosti 6 m od stredovej čiary a 6 m od bránkovej čiary.

1.5. Bránkové (pokutové) územie

 1. Bránkové (pokutové) územie je na oboch koncoch hracej plochy vyznačené takto:
  Kolmo ku každj bránkovej čiare vo vzialenosti 5 m od bránkových tyčí sú smerom do hracej plochy vyznačené čiary 7 m dlhé a ich koncové body sú spojeneé s čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou.

1.6. Značka pokutového kopu

 1. Značka pokutového kopu sa nachádza 8 m od stredu bránkovej čiary na pomyselnej čiare, ktorá je kolmá na stred bránkovej čiary.

2. Futbalová bránka


 1. Bránky sú umiestnené v strede každej bránkovej čiary.
 2. Bránky sa skladajú z dvoch vertikálnych žrdí rovnako vzdialených od rohov a spojených horizontálnym brvnom.
 3. Žrde a brvno musia byť vyrobené z dreva, kovu, alebo iného schváleného materiálu. Ich tvar musí byť buď štvorcový, obdĺžnikový, okrúhly alebo eliptický a nesmie byť pre hráčov nebezpečný.
 4. Vzdialenosť (vnútorné meranie) medzi žrďami je 4 m a vzdialenosť spodnej strany brvna k zemi je 2 m.
 5. Obe žrde a brvno majú rovnakú šírku a hĺbku minimálne 8 cm. Nesmú byť širšie než 10 cm.
 6. Siete musia byť vyrobené z konopy, juty, alebo nylonu alebo iného odsúhlaseného materiálu. K zadnej strane žrdí a brvna sú pripojené pomocou vhodných prostriedkov. Musia byť správne uchytené a napnuté, tak aby neohrozovali hráčov.
 7. Hĺbka bránky je aspoň 80 cm pri hornom okraji a 100 cm pri podlahe.
 8. Bránky môžu byť prenosné, ale musia byť stabilné voči prevráteniu plynúcemu z hry.

3. Hracia lopta

3.1. Kavlita a rozmery lopty

 1. Lopta je okrúhla (guľatá)
 2. Oficiálna veľkosť lopty je veľkosť č.5
 3. Lopta je vyrobená z kože, alebo iného vhodného materiálu
 4. Loptá má na na začiatku stretnutia hmotnosť 400 – 440 g
 5. Lopta je nahustená na tlak 0,4 – 0,6 atm (400 - 600 g/cm2)

3.2. Poškodená lopta

 1. Ak lopta praskne, alebo sa inak poruší počas hry
  1. hra bude prerušená
  2. na hru je nadviazané rozhodcovskou loptou
 2. Ak lopta praskne, alebo sa inak poruší mimo hry (pri výkope, hode od bránky, rohovom, voľnom alebo pokutovom kope)
  1. hra bude prerušená
  2. nadviaže sa spôsobom, pri ktorom bola hra prerušená
 3. Výmena poškodenej lopty sa uskutoční len so súhlasom a vedomím rozhodcu.
 4. Ak lopta praskne alebo sa poškodí po náraze na bránkovú žrď resp. brvno a následne skončí v bráne rozhodcovia gól uznajú.

3.3. Náhradné lopty

 1. Rozhodca schvaľuje používanie väčšieho počtu lôpt v stretnutí vždy pred jeho začiatkom (napr. pre plynulejší priebeh hry)
 2. Náhradné lopty môžu byť umiestené okolo hracej plochy a pripravené k hre, ak sú v súlade s bodom 1 tohto pravidla a ich používanie majú rozhodcovia pod kontrolou.

3.4. Ďalšia lopta na hracej ploche

 1. Ak sa v čase, keď je lopta v hre, dostane na hraciu plochu ďalšia lopta, ktorá ovplyvňuje hru, rozhodcovia musia hru prerušiť a nechať ďalšiu loptu odstrániť. V hre sa pokračuje rozhodcovskou loptou.
 2. Ak sa v čase, keď je lopta v hre, dostane na hraciu plochu ďalšia lopta, ktorá neovplyvňuje hru, rozhodcovia musia dať ďalšiu loptu odstrániť pri najbližšej možnej príležitosti.

4. Hráči

4.1. Štart hráčov

 1. Každý hráč, ktorý nastúpi na stretnutie by mal byť pripravený na športový výkon.
 2. Nastúpiť pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok nie je povolené.
 3. Do stretnutia môžu zasiahnuť len hráči, ktorí sú na súpiske daného mužstva (v informatívnej podobe uverejnenej na webových stránkach ligy) a zároveň sú uvedení v zápise o stretnutí.
 4. Registračný preukaz nemôže byť nahradený občianskym preukazom ani iným dokladom. Bez platného registračného preukazu nesmie byť hráč pripustený k stretnutiu.
 5. Ak príde celé družstvo na stretnutie bez registračných preukazov, oznámi to rozhodcovi stretnutia, ktorý túto skutočnosť zaznamená v zápise o stretnutí, zároveň s uvedením dôvodu, prečo neboli RP celého družstva preložené. Vyžiada si prehlásenie, že všetci hráči sú riadne registrovaní a žiadny z nich nemá zastavenú pretekársku činnosť a nie je v disciploinárnom konaní. Toto prehlásenie potvrdia kapitáni a vedúci družstva, ktoré nepredložilo RP. Všetci hráči musia predložiť osobný doklad s fotografiou, ktorám je vierohodne preukázaná ich totžnosť (napr. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, vojenská knižka a pod.) Rozhodca musí za účasti oboch kapitánov identifikovať všetkých hráčov podľa predložených dokladov. Hráčov, ktorí nemajú žiadny osobný doklad, k stretnutiu nepripustí. 
 6. Mužstvo, ktorého hráči nastúpili k stretnutiu bez RP, predloží tieto buď v priebehu stretnutia, alebo najneskôr do 72 hodín od začiatku stretnutia príslušnému riaiacemu orgánu. Ak nemôže klub RP predložiť preto, že boli napr. zničené, stratené alebo odcudzené, predloží v tej istej lehote dostatočné vysvetlenie týchto okolností. Riadiaci orgán posúdi dôvody, prečo hráči nastúpili bez RP a rozhodne s konečnou platnosťou o ďalších opatreniach. Mužstvo bude potrestané hernými dôsledkami, ak sa preukáže, že niektorý hráč štartoval neoprávnene.
 7. Ak vznikne dôvodné podozrenie, že mužstvo nepredložilo rozhodcovi registračné preukazy všetkých hráčov, aby zakrylo skutočnosť, že RP chýbal čo i len jednému hráčovi, vyvodí z toho riadiaci orgán herné dôsledky a vinníkov postihne tiež disciplinárne. 
 8. V prípade, že za mužstvo nastúpi hráč, ktorý sa nenachádza na súpiske mužstva, zápas je kontumovaný v neprospech mužstva, ktoré pravidlo porušil.

4.2. Počet hráčov

 1. Zápas hrajú dve mužstvá a každé z nich má na hracej ploche najviac 6 hráčov, z ktorých jeden musí byť brankárom. 
 2. Minimálny počet hráčov každého z mužstiev na začiatku stretnutia je 3 hráči + 1 brankár
 3. V prípade, že klesne počet hráčov na 3 (2 hráči + 1 brankár), musí byť stretnutie ukončené.

4.3. Striedanie brankárov

 1. Striedanie brankárov je možné len počas prerušenej hry a na striedanie je nutné upozorniť hlavného rozhodcu. 
 2. Striedajúci brankár musí byť farebne odlíšený.

4.4. Striedanie hráčov

 1. Na striedanie je povolených maximálne 14 náhradníkov.
 2. Počet striedaní v stretnutí nie je obmedzený.
 3. Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže vrátiť na ihrisko ako striedajúci hráč za iného hráča.
 4. Striedanie prebieha letmým spôsobom, t.j. aj vtedy, keď je lopta stále v hre a to za podmienok :
  1. Striedajúci hráč nesmie vstúpiť na hraciu plochu a zapojiť sa do hry do doby, kým vystriedaný  hráč neopustí hraciu plochu
  2. Striedanie hráčov je povolené len v priestore určenom na striedanie

4.5. Porušenia a sankcie pri striedaní

 1. Ak v priebehu striedania striedajúci hráč vstúpi na hraciu plochu skôr ako ho vystriedaný hráč hraciu plochu opustí:
  1. hra bude prerušená
  2. vystriedaný hráč opustí hraciu plochu
  3. striedajúci hráč je po prerušení hry napomenutý žltou kartou (ďalej ŽK)
  4. hra sa opäť začne nepriamym voľným kopom (ďalej NVK)
 2. Ak v priebehu striedania striedajúci hráč vstúpi, alebo vystriedaný hráč opustí hraciu plochu na inom mieste ako je územie na striedanie:
  1. hra bude prerušená
  2. previnilý hráč je po prerušení hry napomenutý ŽK
  3. hra sa opäť začne NVK
 3. Sankcia sa netýka prípadov, keď sa hráč evidentne zraní a opustí ihrisko mimo zóny na striedanie svojho mužstva.
 4. Simulovanie zranenia s úmyslom rýchlo vystriedať rozhodca posúdi ako nešportové správanie a počas porušenia hry hráča napomenie.
 5. Ak po dosiahnutí gólu a predtým, než sa opätovne nadviažu na hru, rozhodcovia zistia, že mužstvo, ktoré dosiahlo gól, hralo s väčším počtom hráčov ako je prípustné, alebo pochybilo pri striedaní, nesmú gól uznať. Na hru nadviažu NVK v prospech mužstva, ktoré sa neprevinilo, z ľubovoľného miesta nachádzajúceho sa v jeho pokutovom území. Ak už došlo k vykonaniu výkopu, prijmú rozhodcovia voči hráčovi útočiaceho mužstva opatrenia stanovené v tomto pravidle, ale gól uznajú. Rozhodcovia podajú správu o tejto skutočnosti príslušným orgánom. Ak gól dosiahlo mužstvo súpera, gól musí byť uznaný.

5. Výstroj hráčov

5.1. Základný výstroj hráčov

 1. Športová obuv
  1. Športová obuv je povinná
  2. Za vhodnú športovú obuv sú považované tenisky, ľahká tréningová obuv z kože alebo gymnastická obuv s podrážkou z gumy alebo podobného materiálu.
  3. Používať kopačky s vymeniteľnými kolíkmi (umelá hmota, hliník) je zakázané.
  4. Odporúčanou športovou obuvou sú turfy, alebo halovky.
 2. Dres
  1. Hráčske dres musia byť očíslované číslami väčšími ako 10 cm. Môžu byť použité ľubovoľné čísla od 1 do 99.
  2. Farby dresu musia jasne kontrastovať s farbami čísiel.
  3. Všetci hráči toho istého mužstva musia nastúpiť na stretnutie v jednotných dresoch okrem brankára, a musia mať rôzne čísla.
  4. Farba dresov oboch mužstiev sa musí vzájomne odlišovať a zároveň sa odlišovať od rozhodcov a asistentov rozhodcu.
  5. Farba dresu brankára musí byť výrazne odlišná od dresov ostatných hráčov v poli i od dresov rozhodcov.
  6. V prípade, že farba dresov nie je odlišná organizátor poskytne rozlišovacie dresy.

5.2. Bezpečnosť

 1. Hráč nesmie používať také vybavenie alebo oblečenie, ktoré by mohlo ohroziť jeho vlastnú bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných hráčov (vrátane všetkých druhov ozdôb).
 2. Za nebezpečné veci sa považujú najmä prstene, prívesky, náramky, náušnice, tvrdé fixačné obväzy a pod. Ich nosenie je zakázané a musia byť hráčom, alebo náhradníkom pred začiatkom stretnutia odstránené.
 3. Všetky časti oblečenia alebo výstroja, ktoré nie sú súčasťou základného výstroja, musia rozhodcovia skontrolovať a posúdiť, či nie sú nebezpečné.
 4. Ak sa časti oblečenia alebo výstroja, ktoré boli pred stretnutím skontrolované a posúdené ako bezpečné, stanú v priebehu stretnutia nebezpečnými alebo sa používajú nebezpečným spôsobom, ich ďalšie používanie nesmie byť dovolené.
 5. Hráč, ktorý nastúpi v okuliaroch, podpíše v zápise klauzulu o hre na vlastné nebezpečenstvo.

5.3. Porušenia a sankcie

V prípade akéhokoľvek porušenia pravidla:
 1. Rozhodca nariadi hráčovi, aby na odstránenie nedostatkov opustil hraciu pri najbližšom prerušení hry, pokiaľ nie je hráč schopný okamžite odstrániť nepovolený výstroj.
 2. Hráč sa môže vrátiť do hry pri prerušení hry so súhlasom rozhodcu, ktorý sa ubezpečí, či je výstroj hráča v poriadku.
 3. Rozhodca napomenie hráča, ktorý sa odmietne podrobiť pokynu rozhodcov a nepovolený výstroj neodstráni a domáha sa pokračovania v hre.
 4. Ak bola hra prerušená z dôvodu napomenutia hráča za porušenie tohto pravidla, v hre sa pokračuje nepriamym voľným kopom (NVK).

6. Rozhodca

6.1. Právomoci a povinnosti

 1. Rozhodca je delegovaný organizátormi súťaže.
 2. Nastupuje na stretnutie v predpísanom výstroji, ktorý sa skladá z dresu výrazne sa odlišujúceho od farby dresov oboch mužstiev, zodpovedajúcej obuvi a patričným vybavením (píšťalka, karty, hodinky).
 3. Uplatňuje a dodržiava pravidlá hry.
 4. Zabezpečuje, že všetky používané lopty sú v súlade s Pravidlom 3.1.
 5. Kontroluje výstroj hráčov aby bola v súlade s Pravidlom 6.1. a 6.2.
 6. Vyhodnotí spôsobilosť hracej plochy a vhodnosť poveternostných podmienok na uskutočnenie stretnutia.
 7. Vedie záznam o priebehu stretnutia, o udalostiach, ktoré sa stali v priebehu a po stretnutí.
 8. Preruší, pozastaví alebo predčasne ukončí zápas, podľa svojho uváženia, v prípade porušenia pravidiel
 9. Preruší, pozastaví alebo predčasne ukončí zápas, v prípade závažných porušení pravidiel spôsobených akýmkoľvek vonkajším zásahom.
 10. Preruší hru, ak bol hráč vážnejšie zranený a zabezpečí jeho presun z hracej plochy.
 11. Nepreruší hru, pokiaľ lopta nie je mimo hry, ak je podľa jeho uváženia hráč len ľahšie zranený.
 12. Zabezpečí, že každý hráč, ktorému tečie z rany krv, opustí hraciu plochu. Hráč sa smie vrátiť na hraciu plochu, len so súhlasom rozhodcov, ktorí musia byť presvedčení, buď priamo alebo prostredníctvom ďalšieho rozhodcu, že krvácanie bolo zastavené.
 13. Upustí od prerušenia hry v takom prípade, keď je presvedčený že prerušením hry by zvýhodnil mužstvo, ktoré sa previnilo. Ak nemá ponechaná výhoda predpokladaný účinok, potrestá rozhodca pôvodný priestupok.
 14. Pravidlo o poskytnutí výhody uplatní len vtedy, ak nedošlo pri zákroku k takému zraneniu hráča, ktoré si vyžaduje okamžité ošetrenie. Pri uplatnení pravidla o poskytnutí výhody po zákroku, ktorý sa musí podľa pravidiel potrestať napomenutím, alebo vylúčením, rozhodca napomenie, alebo vylúči hráča, ktorý sa previnil, až pri prvom prerušení hry (keď nie je lopta v hre).
 15. Potrestá vážnejší priestupok ak sa hráč dopustil súčasne niekoľkých rôznych priestupkov.
 16. Potrestá hráča, ktorý sa previnil voči pravidlám. V závažnejším prípadoch ho vylúčia z hry. Napomenutie hráča signalizuje rozhodca žltou kartou, vylúčenie hráča červenou kartou. Nemusia tak urobiť ihneď, ale najneskôr pred ďalším naviazaním na hru.
 17. Prijíma opatrenia voči hráčom alebo účastníkom stretnutia, ktorí sa previnili proti zásadám slušného správania (násilné správanie, vážny faul v hre, nadávanie, hanlivé výroky alebo iné nešportové správanie) . Môžu ich podľa svojho uváženia vykázať z hracej plochy, lavičky a okolia hracej plochy. Ak tak neurobia, hlavný rozhodca môže predčasne ukončiť zápas, kým nevyužije všetky možnosti.
 18. Neumožní vstup na hraciu plochu neoprávnenej osobe.
 19. Rozhodca sa pohybuje prevažne po postrannej čiare ihriska na strane protiľahlej k lavičkám oboch mužstiev, a to tak, aby mal čo najlepší prehľad po ihrisku a nebránil lopte ani hráčom v pohybe.
 20. Vstupuje na hraciu plochu
  1. v prípadoch lepšej orientácie v hre, ale vždy tak, aby svojím pohybom nebránil hráčom ani lopte v pohybe
  2. v prípadoch, kedy prerušil hru a určuje postavenie múru na predpísanú vzdialenosť, alebo upresňuje miesto kopu, z ktorého sa má zahrať priamy alebo nepriamy voľný kop
  3. pri napomínaní hráča, ktorý sa previnil nešportovým správaním, alebo pri jeho vylúčení z hry
 21. Rozhodca gól neuzná, ak sa lopta dostane priamo do súperovej bránky:
  1. z nepriameho voľného kopu
  2. z autového vhadzovania
  V tomto prípade je nariadený kop od bránky.

6.2. Rozhodnutia rozhodcu

 1. S hráčmi v priebehu stretnutia nediskutuje. Jediný, kto môže komunikovať s rozhodcom, vzniesť pripomienku alebo otázku, je kapitán a vedúci mužstva.
 2. Rozhodnutie rozhodcu o skutočnostiach súvisiacich s hrou sú konečné vrátane platnosti či neplatnosti gólu a konečného výsledku zápasu.

6.3. Zodpovednosť rozhodcov

Rozhodcovia (ako aj asistenti rozhodcov v aplikovateľných prípadoch) nie sú zodpovední za:
 1. akékoľvek zranenie, ktoré utrpí hráč, člen realizačného tímu či divák
 2. akékoľvek poškodenie majetku akéhokoľvek druhu
 3. akúkoľvek ďalšiu stratu, ktorú utrpí jednotlivec, klub, spoločnosť, asociácia alebo iný orgán, ktoré vznikli v dôsledku, alebo ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré rozhodca urobil v súlade s Pravidlami, či s ohľadom na bežné postupy požadované pre výkon, vedenie a kontrolu zápasu.

7. Hracia doba

7.1. Časti stretnutia

 1. Stretnutie pozostáva z dvoch rovnako dlhých polčasov.
 2. Pre iné súťaže riadiace sa týmito pravidlami upresňuje časti stretnutia ich Súťažný poriadok resp. Rozpis súťaže.

7.2. Hrací čas stretnutia

 1. Hrací čas ligových stretnutí ligy malého futbalu vo Zvolene je 2 x 25 minút hrubého času, t.j. plynule bežiaceho času, s možným prerušením, počas priebehu stretnutia.
 2. Hrací čas stretnutí pre iné súťaže riadiace sa týmito pravidlami upresňuje ich Súťažný poriadok resp. Rozpis súťaže.

7.3. Nadstavený čas stretnutia

 1. Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru premárnil:
  1. posudzovaním zranenia hráčov
  2. odchodom zranených hráčov z hracej plochy
  3. zdržiavaním hry
  4. pre iné príčiny
 2. Nastavenie hracieho času je v kompetencii rozhodcu.
 3. Rozhodca musí nadstaviť čas v prípade zahrávania pokutového kopu.

7.4. Čakacia doba

 1. Čakacia doba je 10 minút po oficiálnom začiatku stretnutí, alebo 10 minút po skončení predchádzajúceho stretnutia, pokiaľ toto stretnutie skončilo neskôr ako bol oficiálny začiatok nasledujúceho stretnutia.

7.5. Polčasová prestávka

 1. Dĺžka prestávky medzi dvoma polčasmi nesmie byť dlhšia ako 10 minút.
 2. Dĺžku prestávky pre iné súťaže riadiace sa týmito pravidlami upresňuje ich Súťažný poriadok resp. Rozpis súťaže.
 3. Rozhodcovia nemusia dodržať polčasovú prestávku pokiaľ ich o to požiadajú kapitáni obidvoch mužstiev. Pokiaľ čo i len jeden hráč z niektorého mužstva nesúhlasí s nedodržaním polčasovej prestávky, rozhodcovia musia dodržať polčasovú prestávku.

7.6. Predčasné ukončenie stretnutia

 1. Rozhodca musí predčasne ukončiť stretnutie v týchto prípadoch:
  1. Ak klesne počet hráčov v niektorom z mužstiev na štyroch.
  2. Pri násilí spáchanom na rozhodcoch alebo asistentoch rozhodcu (inzultácii).

   Pod inzultáciou sa rozumie:
   • udretie,
   • kopnutie,
   • úmyselné podrazenie,
   • násilné vrazenie,
   • násilné mykanie,
   • násilné vyrazenie píšťalky z úst,
   • udretie iným predmetom,
   • úmyselné prudké udretie loptou,
  3. V prípade úmrtia niektorého z účastníkov počas stretnutia rozhodca ukončí hru. Účastníkom sa rozumejú nie len hráči, ale aj funkcionári mužstiev, rozhodcovia rozhodujúci stretnutie.
  4. V prípade závažných porušení pravidiel spôsobených akýmkoľvek vonkajším zásahom.
  5. V prípade zhoršenia poveternostných podmienok počas stretnutia.
  6. V prípade zhoršenia spôsobilosti hracej plochy počas stretnutia.
  7. V prípade neoprávneného odstúpenia jedného z mužstiev.
 2. O výsledku stretnutia v prípade predčasného ukončenia stretnutia rozhoduje riadiaci orgán súťaže podľa Disciplinárneho poriadku.

8. Zápis o stretnutí


 1. Zápis o stretnutí sú povinní vyplniť zástupcovia oboch mužstiev (vedúci mužstva, kapitán alebo hráč), ktoré na daný zápas nastúpia, čitateľne so správnym označením čísiel hráčov a kapitána mužstva.
 2. Zástupcovia mužstiev (vedúci mužstva, kapitán, alebo hráč) svojím podpisom potvrdzujú oprávnenosť všetkých hráčov, figurujúcich v zápise o stretnutí, k nástupu na zápas.
 3. Po začiatku stretnutia môže do zápisu vypisovať údaje len rozhodca.
 4. Do zápisu o stretnutí môže byť dopísaný hráč, ktorý je riadne zaregistrovaný na súpiske mužstva aj počas stretnutia, najneskôr ihneď po jeho skončení.
 5. Konečný výsledok, strelcov gólov a potrestaných hráčov stretnutia zapíše hlavný rozhodca do zápisu o stretnutí, spolu s menom víťazného mužstva, dátumom stretnutia a kolom súťaže 
 6. Zástupcovia oboch mužstiev sú povinní potvrdiť konečný výsledok, víťaza stretnutia a správnosť zapísaných údajov svojim podpisom na zápis o stretnutí po skončení zápasu.
 7. Akákoľvek námietka na priebeh stretnutia musí byť uvedená do zápisu ihneď po skončení stretnutia pričom platí bod 3.
 8. V prípade, ak tieto náležitosti nebudú splnené zástupcom jednotlivých mužstiev, má sa za to, že so zápisom o stretnutí súhlasia.

9. Zahájenie hry a nadviazanie na hru

9.1. Začiatok stretnutia

 1. Pred začiatkom stretnutia sa uskutoční žreb.
 2. Mužstvo, ktoré žreb vyhralo, má možnosť výkopu, alebo voľby strany na ktorú bude v prvom polčase útočiť.
 3. Mužstvo, ktoré nezískalo výkop na začiatku stretnutia, vykoná výkop na začiatku druhého polčasu.
 4. Na začiatku druhého polčasu si mužstvá vymenia strany

9.2. Výkop

 1. Výkop je spôsob na začatie alebo nadviazanie na hru.
  Uskutočňuje sa:
  1. na začiatku stretnutia
  2. na začiatku druhého polčasu
  3. na začiatku každého polčasu predĺženia, ak sa uplatňuje
  4. po dosiahnutí gólu
 2. Po dosiahnutí gólu výkop zahráva mužstvo, ktoré gól inkasovalo.
 3. Pred začiatkom stretnutia sú rozhodcovia povinní žiadať súhlas brankárov s ich pripravenosťou na vykonanie výkopu.
 4. Priamo z výkopu môže byť dosiahnutý gól.

9.2.1. Postup zahrania výkopu

 1. Pri výkope sú všetci hráči na svojej polovici hracej plochy.
 2. Hráči mužstva, ktoré výkop nevykonáva, musia byť vzdialení najmenej 5 metre od lopty, kým lopta nie je v hre.
 3. Lopta musí ležať nehybne na stredovej značke.
 4. Rozhodca dá na vykonanie výkopu pokyn.
 5. Lopta je v hre v momente dotyku rozohrávajúceho hráča lopty a môže smerovať akýmkoľvek smerom.

9.2.2. Porušenia a sankcie pri výkope

 1. Ak je lopta v hre a hráč, ktorý zahráva výkop sa opakovane dotkne lopty (okrem dotyku rukami) bez toho, že by sa jej dotkol, alebo ňou hral iný hráč, rozhodca nariadi NVK v prospech mužstva súpera.
 2. Ak hráč opakovane poruší minimálnu vzialenosť pri zahraní výkopu, rozhodca to posúdi ako nešportové správanie.

9.3. Rozhodcovská lopta

 1. Rozhodcovskou loptou nadviaže rozhodca na hru pri pokračovaní stretnutia po dočasnom prerušení hry z príčin, pri ktorých sa na hru nenadväzuje voľným kopom, alebo vhadzovaním. Za predpokladu, že bezprostredne pred prerušením lopta neprešla cez postrannú alebo bránkovú čiaru.
 2. Priamo z rozhodcovskej lopty nemôže byť dosiahnutý gól.

9.3.1. Postup vhodenia rozhodcovskej lopty

 1. Rozhodca vhodí loptu na mieste, kde sa lopta nachádzala pri prerušení hry. Len v prípade, že lopta bola v pokutovom území, je lopta vhodená na čiare ohraničujúcej bránkové územie, v bode, ktorý je najbližšie k miestu, kde bola lopta pri prerušení hry.
 2. Lopta sa považuje za loptu v hre, ak sa lopta dotkne povrchu hracej plochy v rámci hraníc vymedzujúcich hraciu plochu.

9.3.2. Porušenia a sankcie pri rozhodcovskej lopte

 1. Rozhodcovská lopta sa musí opakovať na tom istom mieste, kde bola vykonaná prvýkrát:
  1. ak sa hráč dotkne lopty pred tým, než sa lopta dotkne hracej plochy.
  2. ak lopta opustí po dotyku zeme hraciu plochu bez dotyku hráča po jej uvedení do hry.
  3. ak pred dotykom lopty s hracou plochou dôjde k porušeniu iného pravidla.
 2. Ak sa hráč opakovane dotkne lopty pred tým, než sa dotkne hracej plochy, rozhodca toto posúdi ako nešportové správanie a hráča, ktorý sa previnil napomenie.
 3. Ak sa lopta dostane do bránky priamo po dotyku s povrchom hracej plochy a následnom zahratí alebo dotyku hráčom:
  1. ak je lopta kopnutá priamo do súperovej bránky, nariadi sa hod od bránky.
  2. ak je lopta kopnutá priamo do vlastnej bránky, nariadi sa rohový kop v prospech súpera

10. Lopta v hre a lopta mimo hry


 1. Ak sa lopta nedostane správne do hry, musí rozhodca jej uveenie do hry nechať opakovať z rovnakého miesta.

10.1. Lopta v hre

 1. Lopta je v hre, kým rozhodca nepreruší hru
 2. Lopta je v hre
  1. ak boli porušené pravidlá, ale rozhodca uplatňuje výhodu v hre
  2. ak vznikla domienka, boli porušené pravidlá, ale rozhodca hru neprerušil
 3. Pretože čiary ohraničujúce hraciu plochu sú súčasťou hracej plochy, je lopta stále v hre, kým celým objemom neprejde cez postrannú čiaru alebo bránkovú čiaru mimo hraciu plochu. To znamená, že je v hre aj v prípade, že sa lopta:
  1. pohybuje po bránkovej alebo postrannej čiare vo vzduchu nad touto čiarou
  2. odrazí od bránkovej konštrukcie späť na braciu plochu
  3. odrazí späť na hraciu plochu od rozhodcu nachádzajúceho sa na hracej ploche
 4. Zodpovedajúca signalizácia rozhodcom je dôkazom toho, že lopta opustila hraciu plochu. Ak prejde lopta zreteľne bránkovou, alebo postrannou čiarou, nemusí dať rozhodca znamenie píšťalkou.

11. Dosiahnutie gólu


 1. O tom, či bol alebo nebol dosiahnutý gól rozhoduje výhradne rozhodca.
 2. Rozhodca gól uzná, ak sa lopta dostane do súperovej bránky
  1. z hry
  2. z priameho voľného kopu
  3. z pokutového kopu
  4. z kopu z rohu
  5. z kopu od bránky
  6. z výkopu
 3. Dosiahnutie gólu musí byť v súlade s príslušným ustanovením pravidiel.
  Hráč útočiaceho mužstva nesmie pred dosiahnutím gólu porušiť pravidlá.
  Hra nadviaže výkopom.

 4. Rozhodca gól neuzná, ak sa lopta dostane do vlastnej bránky
  1. z ktoréhokoľvek kopu okrem rohového
  2. z vhadzovania
 5. Rozhodca gól neuzná, ak sa lopta dostane do súperovej bránky
  1. priamo z rozhodcovskej lopty
  2. ak brankár hodí loptu rukou v momente keď je v hre z vlastného bránkového územia do súperovej bránky bez dotyku iného hráča
 6. Ak zahrá hráč brániaceho mužstva loptu úmyselne rukou, alebo inak poruší pravidlá a lopta skončí v bránke jeho mužstva skôr ako rozhodca prerušil hru, musí rozhodca gól uznať. To ho však nezbavuje povinnosti udeliť osobný trest za priestupok, ktorý to vyžaduje.

12. Offside


 1. Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.

13. Voľné kopy

13.1. Rozohrávanie a vzdialenosť

 1. Pri rozohrávaní voľného kopu, alebo kopu z rohu, je lopta v kľude a je uvedená do hry nohou. Pri rozohrávaní kopu z rohu musí byť lopta v kľude na postrannej čiare. 
 2. Hráči súpera musia stáť najmenej 5 metrov od lopty.
 3. Pri rozohrávaní voľného kopu môže útočiaci hráč znamením (zdvihnutím ruky) požiadať hlavného rozhodcu, aby hráči súpera dodržali minimálnu vzdialenosť od lopty. V takom prípade rozohráva útočiace mužstvo na znamenie hlavného rozhodcu (“na píšťalku”). V opačnom prípade nemusí útočiace mužstvo čakať na znamenie rozhodcu.

13.2. Voľný priamy kop

 1. Voľným priamom kopom je potrestané mužstvo, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

  1. kopne, alebo sa pokúsi kopnúť protihráča,
  2. podrazí protihráča, alebo sa snaží nastavením nohy alebo skrčením pád protihráča spôsobiť,
  3. skočí do protihráča,
  4. vrazí do protihráča, ktorý sa nebráni, nebezpečným spôsobom, alebo prudko vrazí do protihráča ramenom,
  5. napadne protihráča zozadu, vrazí do protihráča zozadu, ktorý mu nebráni v hre,
  6. udrie, alebo sa pokúsi udrieť súpera,
  7. na súpera pľuvne,
  8. nebezpečné hranie sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený. 

13.3. Voľný nepriamy kop

 1. Voľným nepriamym kopom bude potrestané mužstvo, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

  1. hrá spôsobom, ktorý je možné považovať za nebezpečný (napr. sa pokúsi kopnúť do lopty, ktorá je v držaní brankára),
  2. nie je v kontakte s loptou a pritom úmyselne bráni súperovi v hre (napr. behá medzi protihráčom alebo vystavuje telo tak, aby bránilo protihráčovi a tvorilo prekážku medzi protihráčom a loptou),
  3. atakuje brankára, okrem prípadov, kedy brankár hrá mimo vlastné pokutové územie,
  4. bráni brankárovi v rozohrávaní lopty rukami,
  5. v priebehu striedania vstúpi na hraciu plochu skôr, ako striedaný hráč plochu opustí alebo na hraciu plochu vstúpi alebo hraciu plochu opustí mimo miesta na striedanie určeného,
  6. prejavuje slovom alebo náznakom nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu,
  7. previní sa nešportovým správaním (napr. sa snaží protihráča zmiasť výkrikmi “pusť”, “prihraj” a pod., používa na ihrisku neslušné či hanebné slová či už k sebe, alebo iným osobám, odmieta si okamžite upraviť výstroj po upozornení rozhodcu, po vyzutí obuvi pokračuje v hre bez nej),
  8. dopustí sa iného priestupku, ktorý nie je presne špecifikovaný, ale kvôli ktorému je hra prerušená za účelom napomenutia alebo vylúčenia hráča,
  9. v prípade tzv. “malej domov” (nepriamy kop sa rozohráva v mieste dotyku brankára s loptou, najmenej však vo vzdialenosti 5 metrov od bránky).

13.4. Hra rukou

 1. Za priestupok proti pravidlám pri hraní rukou sa nepovažuje ak je ruka pri tele;

13.5. Výhoda v hre

 1. Rozhodca môže uplatniť výhodu v hre v prípade akéhokoľvek priestupku za účelom plynulosti hry, pričom však ponechaná výhoda nesmie viesť k oplácaniu a nesmie poškodiť mužstvo, proti ktorému bol priestupok vykonaný.
 2. Výhoda môže byť uplatnená, ak:
  1. mužstvo, proti ktorému bol priestupok vykonaný, zostáva pri lopte
  2. nedovolený zákrok sa stal na útočnej polovici ihriska mužstva, proti ktorému bol priestupok
 3. Výhoda nemôže byť uplatnená, ak došlo pri zákroku k takému zraneniu, ktoré si vyžaduje okamžité ošetrenie.
 4. Ak sa hráč dopustí priestupku, za ktorý má byť napomínaný alebo vylúčený a bola poskytnutá výhoda, rozhodca napomenie alebo vylúči hráča pri najbližšom prerušení hry. Ak po ponechanej výhode nie je za priestupok udelený osobný trest hráčovi pri najbližšom prerušení hry, neskôr mu za tento priestupok už nemôže byť udelený osobný trest.
 5. Pokiaľ bola ponechaná výhoda a následne mužstvo, ktorému bola ponechaná výhoda, sa dopustí porušenia pravidiel, pričom rozhodcovia podľa povahy priestupku môžu udeliť osobný trest, alebo ak lopta opustí hraciu plochu rozhodcovia nadviažu na hru nepriamym voľným kopom v prospech mužstva súpera z miesta, kde sa nachádzala lopta v momente prerušenia hry.

14. Pokutový kop


Pri zahrávaní pokutového kopu musia byť dodržané tieto zásady:
 1. Lopta musí stáť v kľude a rozohráva sa zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej čiary,
 2. Hráč, ktorý pokutový kop zahráva musí byť identifikovaný,
 3. Brankár sa nachádza na bránkovej čiare medzi žrďami tvárou k zahrávajúcemu hráčovi
 4. Brankár nesmie spraviť pohyb dopredu skôr ako sa rozohrávajúci hráč dotkne lopty.
 5. Hráč zahrávajúci pokutový kop musí kopnúť loptu dopredu a nesmie sa lopty dotknúť druhý krát skôr, ako sa lopty dotkne ktorýkoľvek iný hráč.
 6. Lopta je v hre, keď sa pohne vpred,
 7. Ostatní hráči oboch mužstiev zostávajú na hracej ploche mimo pokutového územia najbližšie 5 metrov od lopty.

15. Tresty

15.1. Priestupky na napomenutie žltou kartou (ŽK)

 1. Napomenutý je hráč, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

  1. nešportové správanie,
  2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
  3. sústavné porušovanie pravidiel ligy,
  4. zdržiavanie nadviazania na hru,
  5. nedodržanie predpísanej vzdialenosti pri nadviazaní na hru vykonaním rohového kopu, alebo voľného kopu (hráči brániaceho sa mužstva),
  6. nedodržanie pravidla o povinnej výstroji, špeciálne v prípade obuvi
  7. vstúpenie alebo opätovné vstúpenie na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcov alebo porušenie postupu pri striedaní,
  8. úmyselné opustenie hracej plochy bez súhlasu rozhodcov.
 2. Rozhodca napomenie náhradníka, ktorý sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

  1. nešportové správanie,
  2. nesúhlas vyjadrený slovne alebo konaním,
  3. zdržiavanie nadviazania na hru,
  4. vstup na hraciu plochu porušením postupu pri striedaní.

15.2. Červená karta (ČK)

 1. Hlavný rozhodca vylúči akéhokoľvek účastníka zápasu, ktorý bol 2 x napomínaný ŽK, alebo v prípade, že sa podľa názoru hlavného rozhodcu, previní:

  1. násilným správaním,
  2. vážnym faulom,
  3. hanlivými výrokmi,
  4. iným nešportovým správaním.
 2. Takto vylúčený účastník stretnutia opustí hraciu plochu bez zbytočných prieťahov (nesmie ostať ani na hráčskej lavičke). Ostatných účastníkov stretnutia vykazuje rozhodca ústne.
 3. Vylúčený hráč musí opustiť ihrisko. 
 4. Mužstvo hrá počas doby 5 minút v oslabení, po skončení trestnej doby sa hráč už nesmie vrátiť do hry. 
 5. Mužstvo môže po zvyšok zápasu nahradiť vylúčeného hráča iným striedajúcim hráčom, ak hráča nemá, mužstvo hrá v oslabení do konca stretnutia. 
 6. Ak potrestané mužstvo inkasuje v oslabení gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iný striedajúci hráč a až do uplynutia trestu hrá mužstvo v oslabení.
 7. V prípade, že mužstvo nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že mužstvo bude hrať s nižším počtom hráčov ako 3 hráči v poli + 1 brankár, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného mužstva pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.
 8. ČK znamená pokutu podľa aktuálne sadzobníka pokút a zasatvenie činnosti na mimnimálne jedno stretnutie pokiaľ disciplinárna komisia neurčí inak. 
 9. V prípade hrubého porušenia pravidiel o dĺžke trestu rozhodne disciplinárna komisia.
 10. Trest hráča bude uvedený v tabuľke trestov hráčov.
 11. V prípade, ak sa počas doby trestu hráča, zápas mužstva, v ktorom inkasoval červenú kartu, odloží, tak sa trest tohto hráča prenáša na dohrávané stretnutie tohto mužstva.
 12. V prípade ak hráč v treste zmenil počas prestupového termínu mužstvo, trest mu plynie okamžite od nasledujúceho stretnutia nového mužstva.
 13. Hráčom v treste plynie trest iba v prípade ak sú zapísaní na súpiske mužstva
 14. Hráč, ktorý dostane ČK, je povinný do 3 minút opustiť hraciu plochu, to znamená, že hráč musí ísť za oplotenie (železné, či sieťové oplotenie) hracej plochy.
 15. V prípade, ak potrestaný hráč neopustí hraciu plochu do 3 minút, môže rozhodca zápas ukončiť, kým nevyužije všetky možnosti.

15.3. Priestupky na vylúčenie

 1. Hráč alebo náhradník je vylúčený, ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

  1. surová hra,
  2. násilné správanie,
  3. opľutie súpera alebo inej osoby,
  4. zmarenie dosiahnutia gólu alebo vyloženej gólovej príležitosti súperovmu mužstvu tým, že úmyselne zahrá loptu rukou (netýka sa brankára v jeho vlastnom pokutovom území),
  5. zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súperovi pohybujúcemu sa na bránku súpera spáchaním priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop,
  6. použitie pohoršujúcich, urážlivých alebo ponižujúcich výrokov alebo gest na iné osoby,
  7. počas stretnutia je druhýkrát potrestaný napomenutím.
 2. Vylúčený hráč alebo náhradník musí opustiť priestor hracej plochy a technickej zóny (lavička). 
 3. V prípade vylúčenia náhardníka hra pokračuje v nezmenenom počte.
 4. V prípade napomenutia či vylúčenia dvoch a viacerých hráčov hrá potrestané mužstvo stále so štyrmi hráčmi v poli a brankárom (4+1) a tresty druhého a ďalšieho potrestaného hráča sa nastavujú.

15.4. Kontumácia stretnutia

 1. Ak mužstvo nenastúpi na zápas, je zápas automaticky kontumovaný v jeho neprospech a bude mu udelená diciplinárna pokuta podľa aktuálneho sadzobníka pokút.
 2. V prípade, že za mužstvo nastúpi hráč, ktorý sa nenachádza na súpiske mužstva, zápas je kontumovaný neprospech mužstva, ktoré pravidlo porušil.
 3. Výsledok kontumovaného stretnutia je 0:5 v neprospech potrestaného mužstva.

16. Autové vhadzovanie


 1. Vhadzovanie je jedným zo spôsobov nadviazania na hru.
 2. Priamo z vhadzovania nie je možné dosiahnuť gól.
 3. Vzhadovanie sa uskutoční v mieste, kde lopta opustila hraciu plochu celým objemom po zemi, alebo vo vzduchu, hráčom mužstva, ktorého hráč sa nedotkol lopty ako posledný.

16.1. Prevedenie vhadzovania

 1. Hráč vhadzujúci loptu musí byť otočení v okamiho vhadzovania čelom k hracej ploche
 2. Aspoň časťou oboch nôh stáť na postrannej, alebo za postrannou čiarou
 3. Hráč vhazduje loptu oboma rukami spoza hlavy.
 4. Hráč, ktorý vykonal vhadzovanie sa nesmie dotknúť lopty skôr ako sa jej dotkne iný hráč.
 5. Všetci hráči súpera musia stáť minimálne 2 metre od postrannej čiary.
 6. Lopta je v hre akonáhle sa dostane na hraciu plochu.

17. Kop od bránky


 1. Kop od bránky vykoná hráč brániaceho musžtva loptou v kľude z ktoréhokoľvek miesta vnútri pokutového územia.
  1. hráči súpera musia zostať mimo pokutové územie, kým nie je lopta v hre
  2. hráč vykonávajúci kop od bránky sa nesmie dotknúť lopty druhýkrát, kým sa lopty neotkne iný hráč
  3. lopta je v hre, akonáhle po vykonaní kopu opustí priamo pokutové územie.
 2. Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. 
 3. Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.

18. Rohový kop


 1. Rohový kop je jedným zo spôsobov nadviazania na hru.
 2. Priamo z rohového kopu je možné dosiahnuť gól.
 3. Rohový kop nariadi rozhodca ak sa lopta, ktorej sa ako posledný dotkol hráč brániaceho mužstva, dostane za bránkovú čiaru pozemi, alebo vzduchom, pričom nebol dosiahnutý gól.

18.1. Prevedenie rohového kopu

 1. Hráč zahráva rohový kop z miesta kde sa stretávajú postranná s bránkovou čiarou na polovici brániaceho sa mužstva.
 2. Hráč, ktorý zahráva rohový kop sa nesmie dotknúť lopty skôr ako sa jej dotkne iný hráč.
 3. Všetci hráči súpera musia stáť minimálne 5 metrov od lopty, kým nie je lopta v hre.
 4. Lopta je v hre akonáhle sa po zahraní pohne.

19. Ostatné


 1. V prípade zakopnutia lopty, sú náhradníci mužstva, na ktorého polovici bola lopta zakopnutá, povinní dobehnúť po loptu. 
 2. V prípade, že previnené mužstvo nemá žiadnych náhradníkov, je povinný po loptu dobehnúť súper.
 3. Hráči hrajú na svoje vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.
 4. Mužstvo a jeho vedenie je plne zodpovedné za správanie sa svojich priaznivcov a fanúšikov. 
 5. Manažéri mužstiev komunikujú (pripomienky, dotazy, žiadosti, a iné.) s organizátormi súťaže len cez oficiálne komunikačné kanály (e-mail, mobilný hovor, SMS, osobné stretnutie). Komunikácia cez sociálne siete, ako je facebook, nie je považovaná za oficiálny komunikačný nástroj.
 6. Hráči na sociálnych sieťach sú zodpovední za svoje správanie. V prípade slovných inzultácií na adresu rozhodcov, súperov, organizátorov či samotnej súťaže, môžu byť hráči pri hrubom porušení tohto pravidla, potrestaní rovnako ako na hracej ploche.spodok
c3jo design